سامانه مدیریت دروس بدلایل فنی از دسترس خارج شده است.

متاسفانه به دلیل وجود برخی از مشکلات فنی، این سامانه از تاریخ 1396/12/01 قطع
و از دسترس کاربران خارج خواهد شد.
مرکز کامپیوتر دانشگاه